Pandemia COVID-19 ne’ebe mak alastra ho lalais iha mundu, kuaze ema hotu enfrenta presaun psikolojiku. Iha fulan Marsu 2020, bainhira Timor-Leste komesa rejista kazu pozitivu COVID-19, komunidade husi Dili barak liu paniku no evakua ba munisipiu sira tanba trauma no stress ba surtu ne’e. Relasiona  ho situasaun ne’e no atu tulun komunidade sira hodi komprende no responde ba impaktu husi pandemia ne’e maka, PRADET liu husi Programa Asistensia Moras Mental (PAMM) sensibiliza informasaun durante loron 2 (18 – 19 de Agustu 202) ho tema ‘’Promove Saude Mental iha Situasaun Pandemia COVID-19’’ ba Lider Lokal iha Postu Administrativu Liquica-Vila, Munisipiu Liquica,

Objetivu husi treinamentu ne’e mak atu hasae koñesimentu lider lokal sira nian kona-ba impaktu husi COVID-19 ba aspeitu psikolojiku, prevensaun stress no trauma, stigma no diskriminasaun, promove no haforsa sistema referral no oinsa tulun komunidade atu responde ba prevensaun COVID-19. Partisipante sira nebe partisipa hamutuk 35 mai husi lider lokal hanesan Xefe Suku, Xefe Aldeia no Profesor sira. Administrador Postu Administrativu Liquica, Sr. Rogerio dos Santos ne’ebé halo abertura ba treinamentu ne’e, rekomenda ba PRADET atu kontinua hatutan informasaun ne’e ba nivel suku atu komunidade sira komprende konaba problema psikosocial iha sira nia moris no komunidade.

Nune’e mós Diretur Saude Munisipiu Liquica, Sra. Apolonia dos Santos, reforsa katak sensibilizasaun ne’e diak tebes ba lider komunitariu sira atu bele servisu hamtuk ho familia no komunidade afeitada ho moras mental atu bele refere membru ruma ne’ebé iha problema psikososial ba fasilidade saude sira.

Partispante sira orgullu tebes ho informasaun ne’ebé sira simu durante loron rua ne’e tanba bele ajuda hodi tulun diak liutan sira nia komunidade ne’ebé mak presiza apoiu. Sira informa, sei ba fahe fali ho komunidade hodi tau matan lisuk ba prevensaun COVID-19 no nia impaktu sira inklui oinsa mak bele ajuda membru familia ho moras mental hodi suporta sira ba tratamentu. Sira mós sei esforsu hodi proteze maluk sira ho problema psikosocial kontra stigma no diskriminasaun ne’ebe mak akontese iha komunidade.

Bele Donwload iha Link: PRESS RELEASE PROMOVE SAÚDE MENTÁL IHA SITUASAUN PANDEMIA COVID

Info Detalhu:

Webiste          : https://pradet.online

 E-mail            : pradet_timorlorosae@yahoo.com

Phone             : 3321562